Historia

Historia Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaworznie.

W roku 2007 z rozmów przeprowadzonych z niektórymi mieszkańcami naszego miasta na temat konieczności powołania i założenia uniwersytetu trzeciego wieku ,grupa osób takich jak Krystyna Łaźnia ,Zofia Głębocka , Danuta Krawczyk, Sylwestra Bogusz oraz parę innych przystąpiła do realizacji zadania. Najważniejszą osobą był Pan Prezydent Mariusz Rechul , któremu dawno już taki pomysł świtał w głowie ale nie miał ludzi którzy mogliby to zrealizować .Po spotkaniu z Krystyną Łaźnia już miał taką osobę ,której obiecał wszelką pomoc w tej sprawie i słowa zawsze dotrzymywał. Najpierw trzeba było uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Pana Pawła Silbertaa ,potem przystąpić do realizacji .

0007   Otwarcie JUTWWe wrześniu 2007 roku odbyło się spotkanie z udziałem Pani Krystyny Łaźnia i Pani Zofii Głębockiej. Na tym spotkaniu przedstawiono ogólne założenia funkcjonowania takiego uniwersytetu oraz statut ogólny pożyczony z Internetu. Zgodę uzyskano i pomoc prawną w przygotowaniu odpowiednich dokumentów do rejestracji. Sama droga do tej rejestracji była dosyć długa bo od października 2007 do maja 2008 kiedy nas zarejestrowano w Sądzie Rejestrowym w Katowicach.

Grupa inicjatywna zebrała wokół siebie wymagane qworum tzn. 20 osób ,ale każda z tych osób miała inny wizerunek funkcjonowania uniwersytetu.Duża rolę odegrała tutaj podpowiedź tych osób, które dojeżdżały na zajęcia do Katowic i Sosnowca – filii Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo pomocnymi osobami była Wiesława Nawrot i Jadwiga Grzybek. Wszystkie spotkania organizacyjne przed rejestracją odbywały się w lokalu przyległym do kawiarni w Hali Widowiskowo Sportowej za przyzwoleniem Dyrektora Pana Mariana Milera.

Wcześniej zasięgnięto informacji w UTW Katowice i bardzo owocne uwagi Pani Dr Hrapkiewicz Heleny kierującej tym uniwersytetem oraz kilka spotkań w.Chrzanowie z Panią Lucyną Kozub Jentys kierującą Chrzanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Na początku lutego 2008 roku właściwa ilość osób zebrała się i odbyły się wybory do poszczególnych komórek organizacyjnych i ta0006   Otwarcie JUTWk przygotowane dokumenty zostały zarejestrowane 27 maja 2008r po kilkakrotnych poprawkach. Teraz trzeba było poszukać lokalu, otrzymać Regon ,uzyskać NIP i brać się do pracy .Czasu pozostało niewiele aby zebrać zainteresowanych ,wykładowców oraz lokale na zajęcia. Bardzo pomocną osobą okazał się Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pan Jacek Maro, który udostępnił nam lokale biblioteki na nasze potrzeby i to nieodpłatnie.

Pan Vice Prezydent Jacek Nowak nie przydzielił nam lokalu z zasobów miasta ale wskazał nam lokal na naszą działalność w budynku „Jaworznickiej Przyjaźni” przy ul. Św. Wojciecha 2, gdzie nadal urzędujemy . Bardzo dużo pomocy uzyskaliśmy od Pana Mariusza Rechula, między innymi z inicjatywy Pana Rechula udało się uzyskać komputer, drukarkę kserokopiarkę nieodpłatnie dla naszej działalności. Dobrano odpowiednią kadrę na zajęcia dla zapisanych ponad 200 osób i przygotowywano inaugurację roku akademickiego .

2 .10.2008 r.uroczyście rozpoczęto rok akademicki w Jaworznickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Powołanie Jaworznickiego Uniwersytetu trzeciego Wieku było strzałem w dziesiątkę, tylko nasze zapały ostudził udział słuchaczy na zajęciach, które na początku miały bardzo duże zainteresowanie a później osłabły. Większość kierunków i fakultetów przeszła na drugi rok i będziemy kontynuować te fakultety, na które jest zapotrzebowanie. Pod koniec roku 2008 otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta na pokrycie zajęć związanych z ochroną zdrowia w kwocie 9000 złotych, z których wykorzystano 6100 złotych a reszta została zwrócona. Na ten sam dział w roku 2009 uzyskaliśmy dotację 3040 złotych, którą obecnie realizujemy.

0011   Otwarcie JUTW  (1)Dotację w kwocie 3000 złotych uzyskaliśmy z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej przy pomocy kol. Krawczyk Danuty.W maju 2009roku odbyliśmy zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2008 i wybrano do zarządu nowego sekretarza na miejsce kol. Zofii Głębockiej – Kol Klemensa Bartyzeła na miejsce skarbnika Kol. Suchan Otylii wybrano Kol. Marię Pawełek, do składu dokooptowano Kol. Danutę Polińską na wakujące miejsce w składzie zarządu. Przygotowano nowy komplet dokumentów, również uchwalono nowe kierunki działania do statutu i zostały złożone do ponownej rejestracji do Sądu Rejestrowego w Katowicach.

Nowy skład zarządu to: Prezes Krystyna Łaźnia. Vice Prezes Sylwestra Bogusz , Vice Prezes Danuta Krawczyk, Sekretarz Klemens Bartyzel, Skarbnik Maria Pawełek, Członek zarządu Wiesława Nawrot i Danuta Polińska.

Rada programowa :przewodnicząca Irena Dębecka,
członkowie: Barbara Kołodziejczyk, Jadwiga Grzybek i Janina Grzyb.
Komisja Rewizyjna: Maria Janus przewodnicząca, Sekretarz Maria Radźko oraz członek Maria Zastawnik.

W roku 2009 nastąpiły zmiany w składzie komisji rewizyjnej: zrezygnowała nasza koleżanka Maria Zastawnik ze względu na zły stan zdrowia.

W roku 2010 w marcu dokooptowano do pełnego stanu komisji koleżankę Marię Larysz.

Na działalność naszego Stowarzyszenia z budżetu miasta uzyskaliśmy na edukację naszych słuchaczy dotację w kwocie 12000 złotych- kwoty dość znaczącej w budżecie UTW, do realizacji w całym roku 2010.

Z dotacji tej będą pokrywane wynagrodzenia wykładowców: język angielski, nauka obsługi komputera i Internetu, edukacja muzyczna i edukacja krajoznawcza.
Również w lutym 2010 roku otrzymaliśmy z Urzędu Miasta lokal na naszą działalność w samym centrum przy ulicy Grunwaldzkiej 35 , gdzie możemy korzystać z dostępu do Internetu w dzisiejszych czasach bardzo ważnej formy kontaktu.

Pod koniec roku 2009 złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Vice Prezesa zarządu kol. Sylwestra Bogusz ,pozostając w składzie zarządu a w 2010 roku w maju rezygnację złożyła koleżanka Danuta Polińska ze względu na stan zdrowia i na jej miejsce powołano przewodniczącą rady programowej Kol. Irenę Dębecką. Planuje się w najbliższym czasie dokooptowanie do zarządu jeszcze 2 osób.
W roku akademickim 2010/2011 nastąpią zmiany w edukacji słuchaczy UTW:

-likwiduje się zajęcia na basenie, gdyż obecnie zmniejszyła się frekwencja w zorganizowanej grupie, a powiększył się udział indywidualny szczególnie tych osób, które zdobyły umiejętność pływania.

– zawiesza się fakultet z zakresu ćwiczeń umysłu szybkiego czytania -mała frekwencja.

– wprowadza się zajęcia warsztatowe w zakresie rysunku i malarstwa, haftu, robótek ręcznych oraz zdobnictwa.

– wprowadza się nowe fakultety:
historia miasta i historia Polski,
wykłady odpowiednich tematów z prawa podatkowego, przepisów finansowych, tematyka bankowa i kredytowa

oraz form pomocy osobom starszym w dzisiejszym życiu aby zapobiec wykluczeniu społecznemu tej grupy ludzi.

 

Opracowanie Krystyna Łaźnia